outsourcing_energetikyTáto služba je poskytovaná pre podnikateľské subjekty, ktoré uprednostňujú zmluvný vzťah pred zamestnaneckým pomerom „podnikového energetika“. Týmto spôsobom je možné šetriť mzdové, resp. celkové náklady na zaistenie takýchto činností.

Pre objednávateľa zabezpečujeme:

  • prípravu a konzultácie zmlúv pre dodávky médií a energií (elektrina, voda, plyn)
  • upresňovanie a dodržiavanie odberových diagramov médií a energií
  • styk s dodávateľmi médií a energií, kontrolu odpočtov meradiel a pod.
  • správu dokumentácie vyhradených technických zariadení
  • spracovanie plánov odborných prehliadok a skúšok (OPaOS) vrátane odporúčania pre výkon OPaOS (elektrické, plynové, tlakové, zdvíhacie)
  • poradenstvo v elektroúdržbe
  • styk s orgánmi štátneho dozoru