Realizujeme výkon revízií na elektrických zariadeniach od el náradia a spotrebičov až po zložité vysokonapäťové rozvody. Povinnosť vykonávať revízie – odborné prehliadky a odborné skúšky (OPaOS) vyplýva zo slovenskej legislatívy, najmä vyhlášky MPSVaR 508/2009 Z.z.
Z hľadiska času vykonávania sa realizujú pri kolaudovaní stavieb a inštaláciách nových zariadení východiskové resp. prvé revízie. Ich účelom je najmä posúdenie správnosti montáže.
Počas životnosti stavieb a prevádzky zariadení sa realizujú periodické - opakované revízie. Ich účelom je kontrola zariadení a dokladovanie, že stavby a zariadenia používaním nestrácajú pôvodné projektované, alebo deklarované technické vlastnosti.
Strata požadovaných vlastností znamená nebezpečenstvo ohrozenia života ľudí (zamestnancov), alebo majetku vlastníkov. Určitým spôsobom sa dajú prirovnať k povinným technickým prehliadkam automobilov (STK).